JAK PRACUJI:
Ideální spolupráce architekta a klienta vzniká již v přípravné fázi projektu (výběr pozemku, bytu, apod.) a pokračuje přes rozličné fáze (studie, projekt pro stavební povolení, prováděcí dokumentace, autorský dozor) až po dokončení a "zabydlení".

Každý projekt je neopakovatelný a proto k němu i tak přistupuji. V každém projektu je mnoho vstupních údajů (potřeby klienta, provoz, místo, okolí, finance), které výsledek ovlivní. Mým cílem je najít ideální poměr mezi nimi tak, aby se klient mohl s projektem plně ztotožnit a cítil se v něm příjemně.

Hlavní fáze projektu (včetně ukázek dokumentace na projektu podkrovního bytu):

STUDIE:
Nejprve koncepční práce, která absorbuje všechny možné vstupy a jejímž výsledkem jsou principy, které určují další směřování projektu. Zvolená varianta se dále zpracovává. Výsledná studie pojednává nejen o vizuálním výrazu projektu, ale především o principech provozu, způsobu života apod. Schématicky rovněž řeší materiálovou koncepci a rozmístění nábytku.
Již tato fáze je konzultována s profesanty (např. neobvyklé statické řešení, energetické řešení, apod.) nebo s úřady (např. památkáři).
Studie se většinou zpracovává v měřítku 1:200 - 1:100, její součástí je i textová zpráva a rovněž součástí mohou být fyzické modely a vizualizace.


DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ (DSP):
Rozpracovává archiektonicko-stavební řešení zvolené varianty. V této fázi je již plná spolupráce s ostatními profesemi (statika, vytápění, TZI, elektro, plyn, apod.). Výsledkem je projekt, který popisuje a definuje architektonické a stavebně-technické řešení stavby.
DSP se zpracovává v měřítku 1:100 - 1:50 a její celý rozsah je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb. resp. její novelou č. 62/2013 Sb.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS):
Jednoznačně určuje závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení projektu. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. DSP se zpracovává v měřítku 1:50 - 1:20 (specifické detaily i ve větším měřítku).