kasárna Jičín

autoři: Michaela Chvojková , Jakub Hendrych, Martina Bílková
lokalita: Jičín | plocha: 87 670 m2 | studie: 06/2013


Řešená lokalita je situována ve vilové čtvrti Čeřovka, která se nachází v blízkosti centra města Jičín. Tato čtvrť je v zásadě navržena dle regulačního plánu od architekta Čeňka Musila z roku 1935. Z jihu je ohraničena lipovou alejí, která tvoří významnou barokní kompozici města z dob Albrechta z Valdštejna. Tyto dva faktory jsme v našem návrhu plně respektovali a svým zásahem se snažili podpořit, doplnit, zatraktivnit. Naopak, ne příliš povedenou část Soudná, jsme ponechali být svému životu a jen napojili na dopravní infrastrukturu města. Nově navržená lokalita by měla mít jednotící zastavovací plán, naopak jednotlivé domy, ať už rodinné či bytové, by pak měli navrhovat různí architekti dle dané regulace. Směrem od západu k východu podél aleje vzniká linka budov, která se postupně rozvolňuje a výškově snižuje směrem ven z města.
Nejvýše položenou část lokality 258 U (OS) jsme oproti územnímu plánu (rekreace, sport) navrhli pro rodinné bydlení, jako jednu z nejlukrativnější ve městě.
Výšky všech navrhovaných budov respektují dálkové pohledy na městskou rezervaci i přírodní dominanty v okolí ( Milohlídka na kopci Čeřovka, kopec Zebín).
Nově vzniklá lokalita by měla nabídnout možnost bydlení pro všechny finanční i věkové skupiny obyvatel. Naším rozmístěním různých druhů bydlení jsme chtěli docílit kombinování funkcí (způsobů života). U všech druhů se jedná o městské kompaktní bydlení, které jasně svým rozložením vymezuje soukromé a veřejné prostory, bez použití bariér oplocení či dlouhých fasád domů. Kvalita bydlení v této lokalitě by neměla být dána pouze návrhem jednotlivých domů, ale i jako fungující urbanistický celek, který navazuje na širší okolí.

BYDLENÍ:
I. Lokalita
Rodinné domy:
Navázání na stávající urbanismus zahradní vilové čtvrti od architekta Č. Musila. Tato lokalita by měla nabídnout lukrativnost bydlení, které bude dáno svou polohou „na kopci“, ale i velikostí pozemku či hustotou zastavění.

II. Lokalita
Rodinné domy:
Zde navrhujeme shluk menších domů, který nabídne rodinné domy (byty na pozemku) za nižší ceny určený především mladým rodinám s dětmi. Rozmístění těchto domů se „rozpadá“ od západu směrem ke čtvrti Soudná, na severu ještě opisuje „Musilův“ koncept a dál na jih směrem k aleji se zástavba rozvolňuje. V centru této lokality navrhujeme dětské hřiště nad prostorem bývalého bunkru. Jednotlivé rozmístění domů je navrženo tak, aby nabízelo soukromí, které bude dosaženo nízkými zídkami či živými ploty. Parkování je zde řešeno po obvodu, tak aby dosažitelnost jednotlivých domů byla přijatelná pro obyvatele. Tato část by měla být určena především lidem, kteří se nebojí experimentovat, chtějí mít svůj dům a pozemek ve městě.

III. Lokalita
a) Rodinné domy, dvojdomy:
Doplnění ulice Štrauchova, navázání na stávající urbanismus.
b) Řadové domy:
Navrhujeme zde řadové domy, které nabízejí malé soukromé zahrady, společné kryté stání, které využívá konfiguraci terénu. Tyto domy by měly nabídnout bydlení pro lidi, kteří chtějí bydlet ve městě, mít svůj pozemek a sdílet poloveřejné prostory.
c) Bytové domy:
Navržené domy vytvářejí rozpadající linku podél lipové aleje, která se směrem od západu směrem na východ snižuje a rozpadá do menších objektů. Navržené domy nabízejí soukromější charakter bytového domu, cena by měla být nižší i vzhledem k venkovnímu  parkování.

IV. Lokalita
Tato část dotváří blok stávající ulice Jakubcovy, Štrauchovy a Argentýnské.
Navrhujeme zde novou obslužnou ulici pro nové domy. Na sever od ní vzniknou řadové domy a dvojdomy, které reagují na stávající parcely domů v Jakubcově ulici. Z východu uzavírají blok tři samostatné rodinné domy.
a) Řadové domy:
Jedná se o levné bydlení, které nabízí malý soukromý pozemek a parkování na vlastním pozemku.
b) Dvojdomy:
Tyto domy nabídnou přechod mezi řadovými domy a rodinnými domy, nabízejí větší pozemek a parkování na vlastním pozemku.
c) Rodinné domy

V. Lokalita
Tento blok námi navrhovaných domů začleňuje dva stávající objekty kasáren (615/1;615/3) do kompaktního světa bytových domů. Ty jsou rozmístěny tak, že podporují linku aleje, nicméně umožňují prostupnost a netvoří bariéru. Naopak obyvatelé těchto domů mohou využívat pěší, pobytovou zónu směrem do aleje. Směrem na sever se domy snižují a jsou ohraničeny nově vzniklou obslužnou komunikací. Poloveřejný prostor, který vzniká mezi navrženými domy, má lidské měřítko. To je docíleno např. umístěním vchodů do domů, tak, aby se lidé potkávali, měly by zde být stojany na kola, odpočinkové plochy (lavičky, pergoly, malá dětská hřiště). Parkování pro tento blok domů je navrženo jako podzemní. Domy jsou umístěny na hraně komunikace, aby byl přirozeně rozdělen veřejný a poloveřejný prostor bez použití jiného ohraničení. Tento blok je na východě uzavřen bytovými domy kolem malého náměstí. Zde by domy měly mít přízemí využito pro občanskou vybavenost. Toto bydlení je určen pro lidi, kteří chtějí bydlet v bytech ve městě a jsou ochotni si připlatit za lukrativní lokalitu, kryté parkování či vyšší standard bydlení. Stávající objekty kasáren (615/1;615/3) by měly být stavebně upraveny na byty, které nabídnou zajímavý prostor s charakterem stávající budovy. Stávající konstrukce domů by mohla nabídnout ateliérové či mezonetové bydlení.


DOPRAVA:
Stávající stav:
Podél lipové aleje na druhé straně od námi řešeného území vede silnice II. třídy II/286 směr na Lomnici nad Popelkou, která by v budoucnu měla mít menší význam. Na tuto komunikaci vedou z řešeného území dva přejezdy přes lipovou alej.
Návrh:
KOMUNIKACE:
Nově navržená síť silnic navazuje na stávající komunikace města. Především na stávající koncept od Č. Musila, který by měl v budoucnu obtočit celý vrch Čeřovka. Nové komunikace se napojují na ulice Pod Čeřovkou, Jaselskou a Štrauchovou. Mezi stávající a nové komunikace navrhujeme novou silnici, která respektuje natočení na rozhlednu Milohlídka, jak je tomu ve stávajícím rozložení ulic na Čeřovce. Tato nová silnice je ukončena na jihu před alejí, nicméně je na dalším jednání, vzhledem k navýšení počtu obyvatel, její prodloužení přes lipovou alej a napojení na ulici Revoluční. Na druhé straně na kopci by měla být tato ulice ukončena posunutím sochy Antonína Štraucha tak, aby zapadla do konceptu „paprsků“ Čeřovky. Stávající komunikaci ve čtvrti Soudná napojujeme na nově vzniklé silnice, které se obtáčí kolem Čeřovky. Tato komunikace pak u Zvláštní školy vyúsťuje ven přejezdem přes lipovou alej a napojuje se na II/286. Druhý přejezd rušíme a obslužnost stávajících domů jsme navrhli napojením na novou síť komunikací. Nové komunikace mají klidný charakter v zahradní vilové čtvrti, proto budou doplněny stromy mezi podélnými stáními. V budoucnu, po dokončení konceptu obkroužení Čeřovky, by neměly být nové komunikace slepé. Na jihu podél lipové aleje navrhujeme zpevněnou pěší zónu, jako opak k zelené ploše lipové aleje. Chceme tím propojit a zobytnit lipovou alej nejen na procházku alejí, ale i jako místa k zastavení, her či odpočinku.
PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA:
V lipové aleji podél námi řešeného území vedou turistické trasy, ale i cyklostezky. Pro turisty a cyklisty bychom chtěli nabídnou možnost zastavení na zpevněné pěší komunikaci podél aleje. Vnitřní okruh městských cyklostezek, který vede přes naše území, bychom vedli z lipové aleje nově navrhovanou komunikací směřující k Milohlídce a následnému napojení v ulici Pod Čeřovem. V řešeném území nenavrhujeme samostatné pruhy pro cyklisty, jelikož se jedná o klidnou vilovou čtvrt, kde mají přednost lidé či cyklisté a ne auta. Pohyb lidí v řešeném území je buď po chodnících podél komunikací nebo po pobytových ulicích či pěší zóně.
DOPRAVA V KLIDU:
Řešení parkování v celé lokalitě záleží na druhu bydlení. U rodinných domů, dvojdomů a částečně řadových domů navrhujeme kryté či otevřené parkování na soukromých pozemcích jednotlivých parcel. Naopak bytové domy mají stání v podzemních garážích. V lokalitě II. je parkování řešeno na povrchu podél přilehlých komunikací či v parkovacím „zálivu“ na okraji této lokality. U řadových a bytových domů lokalitě III. navrhujeme kryté stání pro obyvatele, které využívá svažitý terén. Navržené komunikace počítají s podélným stáním. Počet parkovacích míst odpovídá počtu nově navržených bytových jednotek.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
Nové vedení technické infrastruktury bude napojeno na stávající sítě technické infrastruktury, které vedou okolo či ve vnitřním prostoru kasáren.

OBČANSKÁ VYBAVENOST:
Řešené území se nachází v klidné části města v docházkové blízkosti historického centra města. Z tohoto důvodu a z velikosti města Jičín nechceme vytvářet rozsáhlé samostatné centrum. Podél aleje, kde navrhujeme pěší zónu, vzniknou tři zálivy, které nabídnou různé využití. První je zpevněná plocha malého náměstí, která slouží jako uzel, střed nové lokality pro shromáždění či potkávání lidí, nejen nových obyvatel, ale i těch, kteří procházejí lipovou alejí, či obyvatel celé Čeřovky, kteří tudy míří na sportoviště. Právě po obvodu tohoto náměstí by v přízemí měly vzniknout malé obchody, restaurace se zahrádkami a služby. Druhou veřejnou plochou, která je dobře přístupná, jak z aleje, tak z Čeřovky, je dětské hřiště, které se nachází nad stávajícím bunkrem mezi malými rodinnými domy. Další veřejnou plochou na východním okraji lokality je cyklo a skate park, pro starší děti či kohokoliv projíždějícího lipovou alejí. Ten je oddělen od přilehlých zahrádek rodinných domů zeleným plotem a je otevřen směrem do aleje, aby zjednodušil přístup a procházejícím lidem zpestřil procházku.

ZELEŇ:
Stávající stav:
Na okraji řešené lokality se nachází významná barokní kompozice města, která vede od kartouzského kláštera ve Valdicích do centra města. Tuto kompozici respektujeme a svým zásahem zatraktivňujeme pro lidi. Dále se poměrně blízko do centra dostává zeleň (město čtyř krajin), tento úkaz nijak neporušujeme a naopak podporujeme.
Návrh:
Zeleň u bytových domů - zeleň kolem navrhovaných bytových domů je upravena parkovým způsobem pro volné chvíle obyvatel domů, včetně vodních ploch, dětských hřišť či odpočinkových míst.
Zahrady u rodinných či řadových domů - jsou navrženy u všech domů a liší se velikostí plochy od cca 300 – 1000 m2.
Veřejná zeleň- navazujeme na zahradní vilovou čtvrť. Nové uliční stromořadí bude převážně z domácích druhů.

CELKOVÉ VÝSLEDKY URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE:
https://www.mujicin.cz/03-soutez-kasarna-jicin/ds-29536/p1=58728