Parking Jičín
adresa: Jičín | zast. plocha: 1262 m2 | celková kapacita: 118x auto + 10x kolo | studie: 12/2013Urbanistické řešení
Objekt parkovacího domu je umístěn na prakticky čtvercové parcele v těsné blízkosti budovy Městského úřadu. Lokace vychází z regulačního plánu města Jičín (dále jen RP) a je napojena jak na obytnou zástavbu, tak na centrum města.
Napojení parkovacího domu na uliční síť je provedeno účelovou komunikací z ul. Butovská. Vjezd a výjezd je na severní straně objektu.

Celková koncepce řešení
Parkovací dům je tvořen jednoduchým kubickým tvarem, který půdorysně vyplňuje prakticky celou parcelu. Objem domu vychází z RP, který určuje výšku budovy na 4.NP.
Návrh využívá koncepce d'Humyho uspořádání jednotlivých pater, která jsou vůči sobě vždy posunuta pouze o polovinu konstrukční výšky patra a spojována jsou pouze "polorampami" (ty umožňují navrhnout vyšší sklon). Budova je tak uvnitř rozdělena severojižně na dvě navzájem výškově posunuté části, které jsou na okrajích spojeny rampami a uprostřed vyrovnávacím schodištěm. V základním návrhu je tak počítáno se čtyřmi hlavními nadzemními podlažími (100, 200, 300, 400) a třemi mezipatry (150, 250, 350). Poslední mezipatro (350) a patro (400) nejsou zastřešená.
Celková kapacita parkovacího domu je 118 stání, vč. 6 vyhrazených stání. Je doporučeno vybudování deseti uzamykatelných kojí pro kola na úrovni 100, namísto dvou stání pro auta, které by byly umístěny ve středu dispozice.

Vzhledem k modulárnosti celého návrhu, lze v rámci územního/stavebního řízení prověřit (ekonomické hledisko vs. požadovaná kapacita) o přidání mezipatra (450 - celkem 135 stání), popřípadě i hlavního patra (500 - celkem 153 stání).

Architektonické řešení
Parkovací dům je navržen jako kompaktní kvádr, který nejvíce umožňuje vnitřní využívání k danému účelu. Vzhledem k ekonomickému hledisku budoucího provozu, byla fasáda navržena tak, aby umožňovala plně přirozené větrání. Parkovací dům je opláštěn modřínovými fošnami o průřezu 200x30mm, které jsou ukotveny na ocelový rastr. Jednotlivé fošny jsou natočeny v barokní ose města Jičína, která prochází od Valdštejnské lodžie přes Valdickou bránu a směřuje na býv. hrad Veliš. Natočení fošen je 32° vůči východo-západní ose. Vzhledem k natočení dochází k různému půdorysnému posunutí fošen na jednotlivých fasádách, a tím i ke změně transparentnosti celé stavby. Rozestup fošen je navržen tak, aby současně tvořil vnější zábradlí budovy.
Vnitřní prostor parkoviště je navržen s akcentem jednoduché orientace a výraznosti jednotlivých prvků. Hlavní patra (100, 200, 300, 400) jsou tak navržena v teplých barevných odstínech a mezipatra (150, 250, 350) ve studených barevných odstínech. Barevnost současně vymezuje pojízdné a parkovací plochy pro automobily.
Hlavní povrchy jsou z pohledového betonu, pouze podlahy jsou barevné. Komunikační jádra jsou omítané zděné konstrukce. Barva omítky je světle šedá odpovídající barevnosti betonu. Vnitřní zábradlí a nosný rošt fasády jsou ocelová v antracitové barvě. Plná vodící zábradlí na rampách jsou monolitická betonová.
Vnitřní osvětlení je provedeno lineárními svítidly. Ta jsou umístěna mezi jednotlivými parkovacími stáními a zjednodušují tak orientaci při zajíždění a současně osvětlují prostor mezi zaparkovanými auty.

Dispoziční řešení
Dům je navržen na rastru, který vychází především z rozměrových požadavků na parkování. Rastr je navržen tak, aby umožňoval vložení různých typů parkování (základní volné, u stěny, vyhrazené místo) a obslužných částí (polorampy, úniková schodiště, výtah, hygienické zařízení). D'Humyho systém uspořádání je navrženo s rampami na okrajích pater, pěší spojení je uprostřed dispozice krátkými schodišti. Desky pater jsou od sebe půdorysně o 800mm odsazené, což umožňuje pronikání světla i do středu dispozice. Na východní a západní straně jsou do rastru vložena komunikační jádra, která slouží i jako únikové cesty. Hlavni komunikace na východní straně, která přímo navazuje na vchod a vjezd do parkovacího domu, obsahuje rovněž výtah v návaznosti na vyhrazená stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V 1.NP (100) je naproti komunikačnímu jádru vložen box hygienického zařízení. U vstupu, který je ze severní strany od budovy MÚ, je místnost pro obsluhu parkoviště. Předpokládá se, že provoz parkoviště bude převážně bezobslužný s kamerovým vzdáleným dohledem.
Vjezd i hlavní vstup jsou uzavíratelné posuvnými branami, jejichž výplně jsou rovněž z natočených dřevěných fošen.

kapacity:
1.NP
100 / ± 0.000m = + 270 m.n.m.
varianta 01: 12x stání auto (vč. 2x vyhrazené)

varianta 02: 10x stání auto (vč. 2x vyhrazené)
10x úložný box pro kola
150 / +1.440m
18x stání auto

2.NP
200 / +2.880m
17x stání auto (vč. 2x vyhrazené)
250 / +4.320m
18x stání

3.NP
300 / +5.760m
17x stání auto (vč. 2x vyhrazené)

350 / +7.200m
18x stání

4.NP
400 / +8.640m
18x stání auto

celkem: 118x stání auto (vč. 6x vyhrazené)

Technické řešení
Budova je navržena jako monolitický železobetonový skelet (variantu montovaného skeletu by bylo třeba prověřit na základě konkrétního řešení z hlediska zachovaní architektonického vzhledu budovy) založený na pilotech s cihelnými vyzdívkami komunikačních jader. Přesné řešení založení musí vycházet ze statického řešení a místních geologických poměrů.
Nosné sloupy jsou navržené o průřezu 600x400 se zakulacenými hranami a jsou umístěny podélně s parkovacími stáními. Zdi komunikačních jader jsou navrženy tloušťky 200mm. Komunikační jádra spolu s rampami slouží k zavětrování celé konstrukce.
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky o tl. 400mm a konstrukční výšce patra 2880mm (mezipatra jsou vložena vždy po 1440mm).
Ocelový rošt nesoucí fasádu je z ocelových uzavřených profilů (jeklů) o průřezu 60x40mm, kdy sloupky jsou umisťovány na osy sloupů a jednotlivých stání. Vodorovné profily jsou vždy v ose stropních desek (pater i mezipater). Vnitřní vyrovnávací schodiště mezi patry a mezipatry je ocelové stejně jako zábradlí na vnitřní hraně stropních desek.
Fasáda bude z impregnovaných fošen ze sibiřského modřínu (nebudou dodatečně natírána) o průřezu 200x30mm a délkách 1440mm a 2820mm.

Parkovací dům Jičín - studie | PDF | 3.5 MB