Vodní dům

autoři: Tomáš Císař, Jakub Hendrych
adresa: Hulice / v.n. Želivka | plocha: 1300 m2 | celkové náklady: 57 mil. Kč | studie: 01/2010Celkové řešení umístění stavby v území
Návrh Vodního domu respektuje okolní krajinný ráz, a to zejména s jeho budoucím účelem, který je koncipován ve vztahu k vodní nádrži Švihov (Želivka). Stavbu lze chápat jako regulovanou část krajiny, která ji nenarušuje, ale harmonicky obohacuje – „dům jako krajina“. Samotné řešení Vodního domu je možno chápat jako tři celky: vodní zahradu, vyhlídkovou věž a centrální budovu s prostory samotné expozice.
Vodní zahrada s venkovní expozicí reguluje svým půdorysným tvarem okolní krajinu. V situaci se vztahuje k přilehlé komunikaci, která je pomyslným prodloužením osy hráze vodní nádrže.
Vyhlídková věž je umístěna na osu, která umožňuje výhled na vodní hladinu Želivky. Osa směřuje mezi vzrostlou vegetací v ochranném pásmu vodní nádrže. Věž vyrůstající z vodní zahrady je tak dominantou celého areálu Vodního domu. Návštěvník má díky tomu možnost bezprostředního kontaktu s vodním zdrojem a s chráněným územím. Rovněž mu umožňuje vnímat celistvost Vodního domu a jeho vztah vůči krajině.
Centrální budova - expozice je umístěna jako "poklad" pod vodní hladinou jezírka. Vstup do expozice navazuje na osu věže, která je kolmá na komunikaci a tvoří tak zářez do vodní plochy.
Parkoviště pro návštěvníky se nachází na pozemku, který leží severně od Vodního domu a je orientováno podélně s místní komunikací. Přesunutí autobusové zastávky je navrženo k vyústění polní cesty do místní komunikace, jižně od Vodního domu. Kapacita parkoviště je 38 aut a 4 autobusy.

Celkové architektonické řešení
Areál Vodního domu je členěn, jak je uvedeno v celkovém řešení umístění stavby, na tři části: vodní zahradu s expozicí, hlavní expozici a vyhlídkovou věž.

Vodní zahrada s expozicí
Zahrada je tvořena vodním jezírkem, které je vymezeno opěrnou zdí, jež má půdorysný tvar čtverce o straně 70m. Jezírko má hloubku v rozmezí od 1 m podél silnice do 0 m (brouzdaliště) u západní hrany čtverce, čímž její dno "de facto" kopíruje stávající terén. Do vodní zahrady je od silnice zářez s klesající rampou, ten vytváří vstup do Vodního domu a je orientován k věži, která vystupuje z vodní plochy jezírka. Po obou stranách tohoto zářezu přepadává voda z jezírka a návštěvník tak prochází mezi dvěma "vodopády" - to vše na něj působí umocňujícím pocitem vstupu pod vodní hladinu.
Vodní zahradu dotvářejí pochozí dřevěné lávky, které jsou umístěné těsně nad vodní hladinou a jsou tak součástí vodního hřiště. Na lávky se vstupuje ze západní hrany jezírka nebo z prvního patra vyhlídkové věže. Venkovní expozici tvoří rozličné vodní rostliny (traviny), rostoucí mezi lávkami, a vodní hračky jako jsou vodní mlýnky, přepadové nádrže, aj. Okolí vodní zahrady tvoří upravovaná louka s květenou a keři, která současně umožňuje posezení a vytváří tak prostor pro odpočinek a relaxaci.

Hlavní expozice
Centrální prostor Vodního domu je umístěn pod vodní hladinou jezírka. Po průchodu zářezem v jezírku se příchozí dostane do otevřeného prostoru centrální haly, kde jsou umístěny informace a kavárna. Na centrální vstupní halu dále navazuje hlavní expoziční prostor, výukový sál pro 40 lidí, šatna, toalety, administrativa a zázemí pro provoz muzea. Díky průhledu do vyhlídkové věže skrze světlík, který je umístěn nad centrální halou, má návštěvník možnost vnímat celou výšku věže.
Jádrem expozice je velké akvárium (423 m3), které ukazuje biodiverzitu v.n. Želivky, a podél kterého prochází návštěvníci celou expozicí. Expozice je tematicky rozdělena na čtyři části. Každá část představuje různé aspekty vnímání vody - "voda jako poklad", "voda jako energie", "voda jako domov" a "voda jako krajina". Jednotlivé exponáty jsou tvořeny modely, multimediálními projekcemi, interaktivními panely a textovou částí. Expozice je prostorově a významově uzpůsobena tak, aby návštěvníci postupně objevovali „svět“ vody.
Expozice "Voda jako poklad" se zabývá ekologickým aspektem vody – jako zdroje pitné vody, její ochranou a jejím vlivem na život. Mimo jiné ukazuje význam v.n. Želivky pro člověka.
Expozice "Voda jako energie" ukazuje historii, vývoj a potenciál vody jako obnovitelného zdroje energie - např. vodní doprava, vodní mlýny, vodní elektrárny.
Expozice "Voda jako domov" představuje vodní faunu a flóru, a to zejména k jejímu výskytu v oblasti v.n. Želivky.
Expozice "Voda jako krajina" je ukázkou vody jako krajinotvorného prvku - řeka, jezero, rybník, ledovec, povodně apod.
Expozice je umístěna v univerzálním prostoru, který umožňuje její budoucí doplnění, případně různorodé modifikace.

Vyhlídková věž
Vstup do vyhlídkové věže je z prostoru centrální haly. V prvním patře této věže (na úrovni vodní hladiny) prochází návštěvník z interiéru do exteriéru, jelikož dřevěný plášť věže je otevřený. Při stoupání k vyhlídkové plošině soustavou schodišť prochází okolo mechanických exponátů, které jsou spojené s využitím vody - mlýnské kolo, Archimédův šroub, Peltonova turbína, aj. Součástí expozice věže je vodní panel s ukázkou koloběhu vody - pára > vodní kapky > vodní objem. Z vodního panelu vytéká "vodopád" skrze plášť věže a dopadá nad vchodem Vodního domu. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 21 m je výhled na v.n. Želivku a současně na celý areál Vodního domu.